Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Madamisnotgood.nl: Uitgeverij SR, uitgever van het boek Madam is not good en beheerder van bijbehorende website, gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 69421420.
 • Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die bij Madamisnotgood.nl boeken bestelt.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen Koper en Madamisnotgood.nl tot het verrichten van werkzaamheden door Madamisnotgood.nl ten behoeve van Koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Madamisnotgood.nl en de Koper gesloten Overeenkomsten.
 • 2.2 Madamisnotgood.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de Koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Madamisnotgood.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
 • 2.4 De Koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Madamisnotgood.nl op de juiste wijze aan de Koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen

 • 3.1 Alle bedragen zijn in euro’s, inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • 3.2 De door Madamisnotgood.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • 3.3 Een Overeenkomst met Madamisnotgood.nl komt tot stand wanneer Koper via de website en het digitale bestelformulier van Madamisnotgood.nl één of meerdere producten heeft besteld en van Madamisnotgood.nl. langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
 • 3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Overmacht

 • 4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de Overeenkomst zal Madamisnotgood.nl dit de Koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • 4.2 Madamisnotgood.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de Koper, de Overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.
 • 4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de Koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Madamisnotgood.nl mede te delen de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Madamisnotgood.nl jegens de Koper bestaat.
 • 4.4 Tekortkomingen van Madamisnotgood.nl in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 • 4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden.
  1. Te late of kwalitatief onacceptabele levering van de producten.
  2. Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.
  3. Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de Overeenkomst hinderen.
 • 4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Madamisnotgood.nl toe te rekenen en geven de Koper geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn en risico-overgang

 • 5.1 De Koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst door Madamisnotgood.nl te leveren producten. De Koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.
 • 5.2 De tarieven van Madamisnotgood.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland.
 • 5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Madamisnotgood.nl. Schade die Madamisnotgood.nl lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door Koper aan Madamisnotgood.nl komt volledig voor rekening en risico van Koper.
 • 5.4 Een door Madamisnotgood.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Madamisnotgood.nl in overleg treden met Koper over de gewijzigde leveringstermijn.
 • 5.5 De binding van Madamisnotgood.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de Koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Madamisnotgood.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Madamisnotgood.nl aangegeven leveringstermijn.
 • 5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Madamisnotgood.nl te leveren producten gaat op Koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan Koper worden geleverd en in de macht van Koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.
 • 5.7 Madamisnotgood.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 6: Emballage

 • 6.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Madamisnotgood.nl.

Artikel 7: Betalingen

 • 7.1 Na betaling van het in de bevestigingsmail aangegeven bedrag, o.v.v. de naam van de Koper, op de bankrekening van Madamisnotgood.nl, zal Madamisnotggood.nl de bestelling leveren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 • 8.1 Iedere levering van goederen door Madamisnotgood.nl aan de Koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de Koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze Overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Madamisnotgood.nl wegens tekortschieten van de Koper in de nakoming van de Overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere Overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Madamisnotgood.nl is voorbehouden.
 • 8.2 Indien de Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Madamisnotgood.nl gerechtigd de goederen voor rekening van de Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De Koper verleent Madamisnotgood.nl hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van de Koper.
 • 8.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de Koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 9: Klachten

 • 9.1 De Koper is gehouden binnen 14 dagen na levering te onderzoeken of Madamisnotgood.nl de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Madamisnotgood.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
 • 9.2 De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 • 9.3 Een reclamatie wordt door Madamisnotgood.nl slechts in behandeling genomen indien de Koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Madamisnotgood.nl heeft overhandigd/geretourneerd.
 • 9.4 De prestatie van Madamisnotgood.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 10: Garantie

 • 10.1 Madamisnotgood.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
 • 10.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Madamisnotgood.nl worden gezonden. Madamisnotgood.nl wordt daarvan eigenaar.
 • 10.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
 • 10.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.
 • 10.5 Madamisnotgood.nl heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de Overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1 Madamisnotgood.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Madamisnotgood.nl is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Madamisnotgood.nl bekend was of behoorde te zijn.
 • 11.2 Madamisnotgood.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.
 • 11.3 Madamisnotgood.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 12: Transport

 • 12.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Madamisnotgood.nl, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Madamisnotgood.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.
 • 12.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Madamisnotgood.nl naar Koper is de aansprakelijkheid van Madamisnotgood.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 13: Toepasselijk recht bij geschillen

 • 13.1 Op alle Overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst met Madamisnotgood.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

Artikel 14: Overige bepalingen

 • 14.1 Madamisnotgood.nl garandeert alle informatie betreffende Koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.
 • 14.2 Madamisnotgood.nl is niet gerechtigd de informatie die door Koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.
 • 14.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden, uitleg

 • 15.1 Madamisnotgood.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Madamisnotgood.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende Overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de Overeenkomst golden.
 • 15.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 16: Copyright Madamisnotgood.nl

 • 16.1 Op alle teksten, illustraties, het logo en de filmpjes van Madamisnotgood.nl berust auteursrecht.
 • 16.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Madamisnotgood.nl, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
 • 16.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Madamisnotgood.nl via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
 • 16.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Madamisnotgood.nl toegankelijk is gemaakt bij de auteur/ rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.